Vaše místo na slunci

Nákupní košík

0 ks za 0 Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Pro nakupování prostřednictvím E-SHOPU VETR.CZ se determinují obchodní vztahy mezi firmou VETR-Trojek s.r.o., Mlýnská 306,561 64 Jablonné nad Orlicí,IČO 15030644, CZ15030644 podnikajícím na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci králové oddíl C ,vložka 1081 jako dodavatelem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé, jejíž předmětem je dodávka zboží či služeb dle výběru na www.vetr.cz

2. Povinností zákazníka je seznámit se s obchodními podmínkami.

3. Objednávkou v internetovém obchodě VETR.CZ stvrzuje zákazník svůj souhlas s obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami, které se řídí dle zákona 367/2000 sb /parag.53 odst.7 OZ/

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

5. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím

6. Uvedené ceny za zboží v internetovém obchodě jsou vždy platné do konce příslušného kalendářního roku a jsou vždy uvedeny vč.všech daní a poplatků.

Jak nakupovat v e-shopu

Postup

Způsob platby

1. Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu dobírkou – přímou platbu v hotovosti při převzetí zboží od řidiče přepravní služby. Úhradu provede zákazník hotově řidiči přepravní služby na základě dodání zboží a potvrzení přepravních dokladů.

2. Zákazník může jako formu úhrady zvolit přímou platbu v hotovosti při osobním převzetí zboží ve firmě VETR-Mlýnská 306, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

3. Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu bankovním převodem na účet dodavatele číslo 3363775319/0800. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky či variabilní symbol ze zaslané zálohové faktury. Tato platba probíhá výhradně před dodáním zboží na základě výzvy pracovníka firmy VETR pokud není výslovně domluveno jinak.

Dodací podmínky

1. Dodací termín je zákazníkovi potvrzen po uzavření objednávky.

2. Doprava je zajišťována převážně přepravní službou, pokud není stanoveno jinak.

3. Zákazníkovi je účtováno dopravné dle tarifu přepravní společnosti TOPTRANS hmotnost-vzdálenost . Cenu sdělíme při potvrzení objednávky. a dobírečné 61 Kčvč.DPH za celou zakázku.

4 . O přesném datu expedice je zákazník informován formou e-mailu či telefonicky.

5. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatňuje právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku„, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo k již vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu do 10 pracovních dnů.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, aniž by musel takové odstoupení od smlouvy zdůvodňovat a aniž by za to byl jakkoliv sankcionován. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnost. V případě, že požadujete navrácení finanční částky formou poštovní složenky, uveďte prosím i přesnou adresu uvedenou ve Vašem občanském průkaze. V opačném případě může dojít ke komplikacím na straně České pošty.

Spotřebitel může odstoupit i jiným prokazatelným způsobem, kterým bude jednoznačně projevena jeho vůle odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě od převzetí zboží. Ačkoliv není takový postup vyloučen, odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí věci by nemělo nahrazovat případnou reklamaci. Spotřebitelův projev vůle odstoupit od smlouvy musí být prokazatelně doručen nejpozději v poslední den 14ti denní lhůty od převzetí věci, nepostačí tak pouhé podání k přepravě poslední den lhůty.Toto ustanovení zákona rovněž nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno ), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je vždy povinen vzniklou škodu prokázat. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

 • Zboží je vhodné vrátit s originálem daňového dokladu (faktury). Při vrácení jen některých položek na faktuře zasílejte kopii faktury.
 • Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato).
 • V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
 • Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část v případě, že zboží bylo vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené.
 • Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 • Jestliže si vyberete zaslání částky za zboží formou poštovní poukázky, budou z částky odečteny náklady na poštovní poukázku. Vrácení částky na bankovní účet je bez poplatku.
 • Při vrácení zboží Vám bude vráceno poštovné.
 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Rozpor s kupní smlouvou

Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamační řád

1. Povinnost zákazníka

Doporučujeme ve vlastním zájmu  bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

Kontaktní osoba pro reklamace: Jiří Trojek, tel: 721 914 858,

2. Reklamaci je možné podat těmito způsoby:

a) e-mailem nebo doporučeným dopisem
b) doručením na adresu prodejny
c) osobním doručením do firmy

3. Zákazník je povinen uvést

a) číslo objednávky
b) co nejvýstižněji popis závad a jejich projevů
c) prokázat uzavření kupní smlouvy-faktura
d) doložit záruční list
e) pokud je možnost přiložit fotografie poškození /snazší posouzení bez nutnosti dodání zboží/

4. Povinnost prodávajícího

O reklamaci rozhodne prodávající ihned,nejpozději do 3 pracovních dnů, od doručení reklamovaného zboží /do této doby se nepočítá lhůta nutná pro odborné posouzení/ a vyrozumí o tom reklamujícího, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat reklamační protokol s obsahem veškerých údajů o průběhu reklamace a informovat reklamujícího. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez odkladů a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

Záruční podmínky

Poskytujeme na veškeré nabízené respektive prodávané zboží záruku 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Spotřebitel při uplatnění záruky má:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční podmínky a proces reklamace blíže upravuje Reklamační řád prodávajícího a platné právní předpisy ČR.

Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatel internetového obchodu VETR.cz prohlašuje a zavazuje se, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

TisknoutAktuality na e-mail:

Aktuality na e-mail:

2009 VETR - výrobce zahradního dřevěného nábytku. | VETR, Mlýnská 306, 561 64 Jablonné nad Orlicí | tel.: +420 777 642 770